IMG_0759.JPG

MINISTRANCI
Altar Servers

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który niesie znaki - przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.

3. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo jest sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc daje świadectwo, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować i modlić się.

Chłopcy, którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii świętej i pragną pełnić służbę przy ołtarzu, i cieszą się poparciem i pomocą rodziców, mogą zgłosić się do księdza Stanisława.


CHór
Polish Choir

Zespół wiernych wykonujący śpiew chóralny podczas nabożeństw, Mszy świętych i okolicznościowych uroczystości.

Organista – Janusz Żurawski

Koordynator Chóru Elizabeth Levitski

Śpiewajmy Panu! Z radością!

Chórek Szkoły Sobotniej, Nov. 17, 2017


Szafarze Eucharystii
Eucharistic Ministers

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej mogą być mężczyźni w wieku 35-65 lat. Powinni odznaczać się następującymi przymiotami:
- wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza zdrową pobożnością eucharystyczną i bardziej intensywnym życiem sakramentalnym;
- odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
c.posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne oraz aktywnie uczestniczyć w życiu swojej wspólnoty parafialnej i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych świeckich.

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej mogą udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że sama celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła.

(Z instrukcji opracowanej na polecenie Ojca Świętego św. Jana Pawła II przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2004)

LEKTORZY
Lectors

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami” 

Może on także „kierować uczestnictwem wiernych”  podając potrzebne wyjaśnienia i zachęty lub przygotowując komentarze do odczytania przez innych usługujących.

Kandydaci do posług lektora powinni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma świętego i Eucharystii. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych parafii, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania.

(Z instrukcji Biskupów, 2007)

Koordynator lektorów we Wspólnocie Polskiej – Andrzej Kraszkiewicz


Marszałkowie
Ushers

Świeccy mężczyźni (mogą być również niewiasty), którzy swoją obecnością i modlitwą współtworzą w zgromadzeniu liturgicznym atmosferę porządku, ładu i bezpieczeństwa, a także pomagają w czynnościach przygotowania darów,rozłożenia śpiewników, modlitewników i biuletynów.